16. Deutscher Allergiekongress

30. September–2. Oktober 2021, Dresden

Abstract-Einreichung: bis 21. Juni 2021

Kongresspräsidenten: Dr. Michael Gerstlauer, Prof. Dr. Christian Vogelberg

allergiekongress.de